Patent

Patent


PATENT

Stan Advoka tarafından verilen temel patent danışmanlık hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:
 • Patent başvurusunun hazırlanması,
 • Başvurulan patentlerin inceleme süreçlerinin takip edilmesi,
 • Tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üçüncü taraf başvuru veya patentlerine karşı karşı görüş veya itiraz hazırlanması,
 • Yapılan karşı görüş veya itirazlara karşı savunma hazırlanması,
 • Tecavüz ve hükümsüzlük konularında hukuki görüşler hazırlanması,
 • Faaliyet serbestisi analizlerinin yapılması.
Patent başvurusu hazırlama aşaması ise özel olarak aşağıdaki adımları kapsamaktadır.
 • Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca patent araştırması gerçekleştirilmesi,
 • Müşterinin patent başvurusu gerçekleştirmeyi düşündüğü alanda en yakın teknik belgelerin tespit edilmesi,
 • En yakın teknik belgelere dair bölgesel hukuki statü haritalarının çıkarılması,
 • Patent başvurusunun bulunan en yakın ilgide önceki teknik belgeleri ışığında buluşun farklı özelliklerinden hareketle yazılması,
 • Önceki tekniğe göre yenilik arz eden teknik unsurlardan asli unsurların tespiti,
 • Bu asli unsurlar arasından teknik etki bakımından buluş basamağı tesis etmeye namzet teknik unsurların belirlenmesi,
 • Buluşun tüm uygulama biçimlerini şemsiye altına alacak genişlikte ve fakat önceki teknikler karşısında makul oranda daraltılmış bir veya daha fazla ana istemin kurgulanması,
 • Kurgulanan ana istem karşısında buluşun yan unsurlarını koruyacak biçimde ve inceleme süreci sırasında olumsuz bir araştırma raporuna karşı güçlü destek pozisyonları temin edecek biçimde bağımlı istem özelliklerinin formüle edilmesi,
 • Teknik materyalin işlenerek zenginleştirilmesi (teknik unsurlar, bunların teknik faydaları, bileşen sinerjileri ve global ve parça bazlı bireysel teknik problem çözümlerine katkılar bakımından),
 • Teknik içerik zenginliğinin farklı uygulama biçimleri özelinde ve farklı yan unsurlar özelinde yeterince detaylandırılması,
 • Her bir bireysel teknik unsurun farklı açılardan ve farklı teknik etkileşimler ve işlev çeşitlemeleriyle detaylandırılması,
 • Asli/temel unsurların buluş basamağını destekleme açısından değerlendirilmesi,
 • Ana istemde buluş basamağı açısından odaklanmış bir teknik etki ve onunla ilintili doğrudan önerilebilir bir teknik problem çözümü tesis edilmesi,
 • Bağıımlı istemlerde yan destek pozisyonları arasındaki geçişlerin küçük kademelerden oluşmasının temin edilmesi,
 • Başvurunun fiziksel olarak veya çevrimiçi olarak dosyalanması,
 • Başvurunun hukuki ömrü boyunca temsil ve takibat sorumluluğunun üstlenilmesi.
Tescil sürecinde yaşanacak hukuki komplikasyonların başlıcası teknik içerik zenginliğinin farklı uygulama biçimleri özelinde ve farklı yan unsurlar özelinde yeterince detaylandırılmamış olması ve her bir bireysel teknik unsurun farklı açılardan ve farklı teknik etkileşimler ve işlev çeşitlemeleriyle detaylandırılmamış olmasından ileri gelir. Zira inceleme ve itiraz süreçleri başvuru aşamasındaki teknik materyalin işlenerek zenginleştirilmesine müsaade etmemektedir. Diğer yandan en az o kadar önemli hatta kimi ciddi hatalar durumunda daha da önemli olan hukuki komplikasyon ana istem(ler)in olduğundan dar yazılması neticesinde daha sonra genişletilme çabası ortaya konurken ortaya çıkabilir. Örneğin ana istemin araştırma raporunda ortaya çıkan önceki teknik referanslarına göre rölatif olarak çok dar olması buluşun kimi durumlarda geri dönülemeyecek denli kısıtlanmış biçimde yazılmış olması gerçeğine dayanır. Ne var ki kimi hallerde bu durum olumlu bir araştırma raporuyla ödüllendirilince sonuç olarak müşteri için gerçek hayatta fayda sağlamayacak bir belge ortaya çıkmaktadır.

Ana istem veya istemlerin yazılması sırasında yani başvuru aşamasında azami ehemmiyet gösterilmemesi nedeniyle ortaya çıkacak diğer bir hukuki komplikasyon ise asli/temel unsurların buluş basamağını destekleme kifayetsizliğidir. Olduğundan daha dar yazılan yani asli/temel unsurlara ilaveten birden fazla yan unsur barındıran bir ana istemde buluş basamağı açısından odaklanmış bir teknik etki ve onunla ilintili doğrudan önerilebilir bir teknik problem teknik manada pazarlanamayacaktır. Bir başka deyişle birden fazla irili ufaklı teknik etki, etki güçleri sinerjik etkileşimler yaratmadan ve enerjileri boşa harcanarak koruma kapsamını gereksiz yere sınırlamakla kalacaktır.

Başvuru aşamasında teknik unsurlar, bunların teknik faydaları, bileşen sinerjileri ve global ve parça bazlı bireysel teknik problem çözümlerine katkılar bakımından yeterince geniş bir zenginlikle yazılmış bir patent başvurusu, çıkacağı araştırma ve inceleme süreçleri mücadelesinde daha az hasar alır. Öncelikle yan destek pozisyonları arasındaki geçişler küçük kademelerden oluşuyorsa kayıp makul bir sınırda (tam gerektiği kadar) tutulabilir. Kaybın miktarı araştırma sonucunda ortaya çıkan belgelerin tekil olarak ana istemin ne miktarda unsurunu yeni olmaktan çıkardığıyla ve eğer ana istemin tüm unsurlarının üzerine daha başka bağımlı istemleri de yenilikten çıkarıyorsa yeni olduğu kabul edilebilecek kalan kısımlara ait teknik formülasyonların yani teknik olarak ifade buluş biçimlerinin ana isteme dahil edildiklerinde ne düzeyde faydalı olduklarıyla ilintilidir. Bu fayda düzeyi hem buluş basamağı için gerekli etkilerin varlığı hem de teknik ifadelerin hala bir miktar geniş olup olmadığıyla ilintilidir. Dolayısıyla bir başvurunun yenilik araştırması gerçekleştirilirken ve ana istemi yazılırken gösterilecek özen ve hassasiyet her anlamda müşterinin yüzünü güldürecek paha biçilmez değerde olabilir. Stan Advoka’dan alınan patent başvurusu danışmanlık hizmeti Türkçe ve en önemli üç latin dilinde patent yenilik araştırması ve istemlerin formüle edilmesi aşamalarına ileri derecede arttırılmış özen gösterilmesini taahhüt eder.