Marka

Marka, bir işletmenin sunduğu mal veya hizmetleri diğerlerinden ayırmaya yarayan işarettir. Günümüzde küresel ticaretin yaygınlaşması ve artan rekabet ile birlikte markalar, ürünlerinin kalitesini ve değerini tüketicilere tanıtmak için şirketlerin kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle ticareti hedeflenen ülkelerde markanın tescil edilmesi ve korunmasının yanı sıra, rakiplerin tüketici nezdinde karışıklığa yol açabilecek ve tüketiciyi yanıltabilecek haksız faaliyetlerinin önlenmesi, markaların değerinin korunması için gereken önemli eylemlerden biridir.

Alfa Patent Stan Advoka, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka başvurularının dosyalanması, yenilenmesi, ofis kararlarına ve benzer markalara itirazların dosyalanması ve tüm marka süreçlerinin takibi için Türk ve uluslararası müvekkillerini temsil etmektedir. Türk müvekkilleri içinse; Madrid Protokolü (WIPO) kapsamındaki uluslararası marka başvurularının ve marka süreçlerinin yürütülmesinin yanı sıra, uzun yıllardır iş birliği içinde olduğu uluslararası vekil ağı sayesinde, tüm dünyadaki patent ofisleri nezdinde de marka haklarının korunması ile ilgili tüm süreçleri yönetmektedir.

Markaların tescil edilmesi ve korunması ile ilgili ana hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Başvurusu yapılacak markalar ile ilgili ön araştırma yapılması ve olası risklerin belirlenmesi
 • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuruların yapılması ve süreçlerin takip edilmesi
 • Kurumun ret kararlarına karşı itiraz edilmesi
 • Üçüncü kişilerin benzer marka başvurularına itiraz edilmesi ve üçüncü kişiler tarafından yapılan marka itirazlarına karşı görüş sunulması
 • Muvafakatname almak amacıyla üçüncü kişilerle iletişime geçilmesi, Kurum’un muvafakatname formunun usule uygun hazırlanması ve dosyalanması
 • Markaların yenilenmesi
 • Markanın aylık olarak izlenmesi
 • Unvan değişikliği, nevi değişikliği ve adres değişikliği gibi işlemlerin sicile kaydedilmesi
 • Devir, birleşme, lisans işlemlerinin sicile kaydedilmesi
 • Marka başvurusunun sınırlandırılması veya geri çekilmesi
 • Madrid Protokolü (WIPO nezdinde) kapsamında uluslararası marka başvurularının yapılması ve sürecin takibi
 • Uluslararası vekil ağımız ile iş birliği içinde yurtdışında ulusal patent ofisleri nezdinde marka başvurularının yapılması ve süreçlerin takip edilmesi

TÜRK MARKALARI

Türkiye’de markaların korunması 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. Nice anlaşması uyarınca Türkiye’deki mal ve hizmetler için Nice Sınıflandırması geçerlidir.

BAŞVURU ÖNCESİ:

 • Marka ayırt edici olmalı ve yanıltıcı olmamalıdır.
 • Marka, kelimeler, tasarımlar, harfler, sloganlar, şekiller, rakamlar, semboller, malların şekilleri ve ambalajları, sesler, hareketler ve renkler gibi sicilde gösterilebilir her türlü biçimden oluşabilir.
 • Markalar kullanım amaçlarına göre Ticari Markalar, Hizmet Markaları, Ortak Markalar ve Garanti Markaları olarak ayrılır.
 • Marka başvuruları birden çok mal ve hizmet sınıfı içerebilir.
 • Marka başvurusunun belirlenen sınıflarda reddedilme riskini önlemek için başvurudan önce marka araştırılması yapılması tavsiye edilir.

BAŞVURU

 • Başvuru için vekaletname gerekli değildir.
 • Başvuru aşamasında eğer varsa rüçhan hakkının belirtilmesi kaydıyla, rüçhan belgesinin başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sunulması gerekir.
 • Başvuru sahipleri kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde ret kararına cevap verebilir.
 • Kurumun ret kararı önceki marka sahibinden alınan muvafakatname ile aşılabilir. Muvafakatname, başvuru ya da Kurum’un ret kararına itiraz aşamalarında sunulabilir.

YAYIN VE İTİRAZ

 • İtiraza gerekçe marka 5 yıldan fazla süredir tescilli ise başvuru sahibi, 1 ay içerisinde Kurum’a sunacağı ilk yanıtında karşı taraftan kullanım kanıtı talep edebilir. İtiraz sahibi, başvuru sahibi markasının başvuru veya rüçhan tarihinden önceki 5 yıl içerisinde markasını kullandığını kanıtlayamaz veya kullanmamaya ilişkin haklı gerekçe sunamazsa itirazı SMK Md. 6/1 hükmünce reddedilecektir.
 • Taraflar, Kurum kararına iki ay içerisinde itiraz edebilir. Bu itirazlar Kurul tarafından incelenir. Kurul kararı ofisin nihai kararıdır ve bu karara ancak ilgili mahkemeler nezdinde kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde dava açılabilir.
 • Üçüncü kişilerin itirazı için yayım süresi iki aydır.

TESCİL, KORUMA SÜRESİ VE YENİLEME

 • Tescil ücreti tescil kararının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmelidir.
 • Tescil süresinin 12 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
 • Marka, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile tescil edilir. Marka, mal ve hizmetlerinin tamamı ya da bir kısmı için 10 yıllık sürelerle yenilenebilir.
 • Marka, tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde kullanılmalıdır.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu, 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, markaları iptal etme yetkisine sahiptir.