Tasarım

Tasarım; çizgi, renk, şekil, biçim, desen, malzeme veya yüzey dokusu gibi insan duyuları tarafından algılanan çeşitli özelliklerden kaynaklanan, ürünün bir parçasının ya da tümünün görünümüdür. Tasarımlar estetik görünümü ile ürünün pazarlanmasını kolaylaştırdığından ürünün ticarileştirilmesi ve ticari değerinin korunması için ürünün tasarım haklarının korunması önemlidir.

Alfa Patent Stan Advoka, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tasarım başvurularının dosyalanması, yenilenmesi, ofis kararlarına ve benzer tasarımlara itirazların dosyalanması ve tüm tasarım süreçlerinin takibi için Türk ve uluslararası müvekkillerini temsil etmektedir. Türk müvekkilleri içinse; Lahey Sistemi (WIPO) kapsamındaki uluslararası tasarım başvurularının ve tasarım süreçlerinin yürütülmesinin yanı sıra, uzun yıllardır iş birliği içinde olduğu uluslararası vekil ağı sayesinde, tüm dünyadaki patent ofisleri nezdinde de tasarım haklarının korunması ile ilgili tüm süreçleri yönetmektedir.

Tasarımların tescil edilmesi ve korunması ile ilgili ana hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Ürün adı ve Locarno sınıfı ile tasarım araştırmasının yapılması
 • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuruların yapılması ve süreçlerin takip edilmesi
 • Kurumun ret kararlarına karşı itiraz edilmesi
 • Üçüncü kişilerin benzer tasarım başvurularına itiraz edilmesi ve üçüncü kişiler tarafından yapılan tasarım itirazlarına karşı görüş sunulması
 • Tasarımların yenilenmesi
 • Unvan değişikliği, nevi değişikliği, adres değişikliği gibi işlemlerin sicile kaydedilmesi
 • Devir, birleşme, lisans işlemlerinin sicile kaydedilmesi
 • Tasarım başvurusunun sınırlandırılması veya geri çekilmesi
 • Lahey Sistemi (WIPO nezdinde) kapsamında uluslararası tasarım başvurularının yapılması ve sürecin takibi
 • Uluslararası vekil ağımız ile iş birliği içinde yurtdışında ulusal patent ofisleri nezdinde tasarım başvurularının yapılması ve süreçlerin takip edilmesi

TÜRK TASARIMLARI

Türkiye’de tasarımların korunması 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. Türkiye tasarımların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin Locarno anlaşmasına da taraftır.

BAŞVURU ÖNCESİ:

 • Tasarım yeni ve ayırt edici olması şartıyla korunabilir.
 • Tasarım, ürünün kendisinin veya süslemesinin çizgisi, dış hatları, rengi, şekli, malzemesi veya dokusu özelliklerinden kaynaklanan bir ürünün tamamının veya bir kısmının görünümü olmalıdır.
 • Tasarım sadece önemsiz detaylarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilecektir.
 • Süslemeler hariç olmak üzere, birden çok tasarım başvurusu tek bir başvuru ile dosyalanabilir. Çoklu başvurularda, tasarımın uygulandığı veya kullanıldığı her bir ürün aynı sınıfa ait olmalıdır.

BAŞVURU

 • Başvuru için vekaletname gerekli değildir.
 • Başvuru aşamasında eğer varsa rüçhan hakkının belirtilmesi kaydıyla, rüçhan belgesinin başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sunulması gerekir.
 • Başvuru ya da rüçhan tarihinden itibaren otuz aya kadar yayın erteleme talep edilebilir.
 • Başvuru sahipleri ret kararına kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde cevap verebilir.

YAYIN VE İTİRAZ

 • Üçüncü kişilerin itirazı için yayım süresi üç aydır.
 • Başvuru sahibi itiraza bir ay içerisinde yanıt verebilir.
 • İtirazlar Kurul tarafından incelenir. Kurul kararı ofisin nihai kararıdır ve bu karara ancak ilgili mahkemeler nezdinde kararın tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde dava açılabilir.

TESCİL, KORUMA SÜRESİ VE YENİLEME

 • Tescil ücreti tescil kararının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmelidir.
 • Tasarım, başvuru tarihinden itibaren beş yıl süreyle tescil edilir. Bu koruma, maksimum 25 yıllık bir süreye kadar art arda 5 yıllık sürelerle yenilenebilir.
 • Tasarım, Türkiye’de ilk kez kamuoyuna sunulması durumunda tescilsiz tasarım olarak korunabilir. Tescilsiz tasarımların koruma süresi üç yıldır.