T Kararlar

03.03.2020 /T 0141/15 /KIDNEY SUBSTITUTION TREATMENTS /BRAUN

EP 2 163 271 numaralı başvuru İtiraz Birimi tarafından iptal edilmiştir. İtiraz Birimi inceleme konusu istemin EPC Md. 53(c) gereklerini karşıladığını ancak buluş basamağına sahip olmadığını belirlemiştir. Temyiz incelemesine konu olan ana istem aşağıdadır:

“1. [1.1] A method for measuring the adequacy parameters that are achieved during a kidney substitution treatment,

– [1.2] wherein the kidney substitution treatment is provided by a machine, which has an extracorporeal blood system pumping the patient blood at a set blood flow rate through the blood chamber of a dialyzer, divided by a semi-permeable membrane into the blood chamber and a dialyzing fluid chamber, the dialyzing fluid flows at a preset flow rate through the dialyzing fluid system of the machine and collects the waste products from the patient after flowing through the dialyzing fluid chamber of the dialyzer,

– [1.3] wherein a device able to measure continuously a kidney substitution treatment related waste product is mounted in the dialyzing fluid system of the kidney substitution treatment machine,

– [1.4] wherein the data provided by the kidney substitution treatment machine is used to measure the adequacy parameters at the end of the kidney substitution treatment,

– [1.5] wherein the data provided by the device able to measure continuously any kidney substitution treatment waste product is split in subsets to be used to determine the adequacy parameters achieved during the kidney substitution treatment with an algorithm,

– [1.6] wherein a data interface is implemented between the kidney substitution treatment machine and the measuring device in order to register machine events to be considered in the algorithm for the determination of the adequacy parameters, and

– [1.7] wherein the measuring algorithm is based on a kind of non linear fitting procedure for each of the data subsets with or without considering any kind of event happening on the dialysis machine.”

 

Patent sahibinin argümanlarına göre buluş bir böbrek ikame tedavisi sırasında başvurulan yeterlilik parametrelerini ölçmek ve belirlemek için bir yöntem ile ilgili olup ana istem herhangi bir tedavi veya cerrahi işleme yönelik bir adım tanımlamamaktadır. Yeterlilik parametrelerini belirlemek için başvurulan adımlarlar ile tedavi veya cerrahi işlevler arasında işlevsel bir bağlantı bulunmamaktadır. Dolayısıyla T 245/87 kararı uyarınca böyle bir işlevsel bağlantının bulunmaması nedeniyle EPC Md. 53 ihlali söz konusu olmamaktadır.

Diğer yandan Temyiz Kurulu bu görüşe katılmamıştır, zira istem doğrudan bir tedavi işlemine atıf yapmaktadır. Ayrıca 1.1 unsuru hastaya ait kanın belirli bir hızda pompalanması unsurunu açıklamaktadır; bu açıkça diyaliz işlemi sırasında gerçekleştirilen akışın ta kendisidir. Kurul görüşüne göre istem önce diyaliz işlemini uygulayan daha sonra da performans değerlerini ölçen bir usule ilişkindir. İstemin “performans değerlerinin ölçülmesi için bir usul” şeklinde isim verilerek tanımlanması içindeki teşhis ve tedavi usulü adımlarının mevcudiyetini değiştirmemektedir.

Bu nedenlerle İtiraz Birimi’nin iptal gerekçesine göre Temyiz Kurulu’nun iptal gerekçesi farklı olmakla birlikte iptal kararı onanmıştır.