Patent

Verilen temel patent danışmanlık hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Patent başvurusunun hazırlanması,
 • Başvurulan patentlerin inceleme süreçlerinin takip edilmesi,
 • Tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üçüncü taraf başvuru veya patentlerine karşı karşı görüş veya itiraz hazırlanması,
 • Yapılan karşı görüş veya itirazlara karşı savunma hazırlanması,
 • Tecavüz ve hükümsüzlük konularında hukuki görüşler hazırlanması,
 • Faaliyet serbestisi analizlerinin yapılması.

Patent başvurusu hazırlama aşaması ise özel olarak aşağıdaki adımları kapsamaktadır.

 • Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca patent araştırması gerçekleştirilmesi,
 • Müvekkilin buluşuna ait asli unsurları içeren olası bir ana isteme dayalı olarak teknik alanda en yakın ilgideki teknik belgelerin tespit edilmesi,
 • En yakın teknik belgelere dair bölgesel hukuki statü haritalarının çıkarılması,
 • Patent başvurusunun bulunan en yakın ilgide önceki teknik belgeleri ışığında buluşun farklı özelliklerinden hareketle yazılması,
 • Önceki tekniğe göre yenilik arz eden teknik unsurlardan asli unsurların tespiti,
 • Bu asli unsurlar arasından teknik etki bakımından buluş basamağı tesis etmeye namzet teknik unsurların belirlenmesi,
 • Buluşun tüm uygulama biçimlerini şemsiye altına alacak genişlikte ancak önceki teknikler karşısında makul oranda daraltılmış bir veya daha fazla ana istemin kurgulanması,
 • Kurgulanan ana istem karşısında buluşun yan unsurlarını koruyacak biçimde ve inceleme süreci sırasında olumsuz bir araştırma raporuna karşı güçlü destek pozisyonları temin edecek biçimde bağımlı istem özelliklerinin formüle edilmesi,
 • Teknik materyalin işlenerek zenginleştirilmesi (teknik unsurlar, bunların teknik faydaları, bileşen sinerjileri ve global ve parça bazlı bireysel teknik problem çözümlerine katkılar bakımından),
 • Teknik içerik zenginliğinin farklı uygulama biçimleri özelinde ve farklı yan unsurlar özelinde yeterince detaylandırılması,
 • Her bir bireysel teknik unsurun farklı teknik etkileşimler ve işlev çeşitlemeleriyle anlatımı,
 • Asli/temel unsurların buluş basamağını destekleme açısından değerlendirilmesi,
 • Ana istemde buluş basamağı açısından odaklanmış bir teknik etki ve onunla ilgili olarak doğrudan önerilebilir bir teknik problem çözümü tanımlanması,
 • Bağımlı istemlerde yan destek pozisyonları arasındaki geçişlerin küçük kademelerden oluşmasının temin edilmesi,
 • Başvurunun çevrimiçi olarak dosyalanması,
 • Başvurunun hukuki temsil ve takibat sorumluluğunun üstlenilmesi.

Tescil sürecinde yaşanacak hukuki komplikasyonların başlıcası teknik içerik zenginliğinin farklı uygulama biçimleri ve farklı yan unsurlar özelinde yeterince detaylandırılmamış olması ve her bir teknik unsurun farklı açılardan teknik etkileşimler ve işlev çeşitlemeleriyle anlatılmamış olmasından ileri gelir. Zira başvuru sonrasında inceleme ve itiraz süreçleri başvuru aşamasındaki teknik materyalin işlenerek zenginleştirilmesine müsaade etmemektedir. Diğer yandan ana istem(ler)in olduğundan dar yazılması neticesinde daha sonra genişletilme çabası buluşun kimi durumlarda geri dönülemeyecek denli kısıtlanmış biçimde yazılmış olması gerçeğine dayanır. Bu durum istemlerin darlığı nedeniyle genelde olumlu bir araştırma raporu ile sonuçlanabilir.

Başvuru aşamasında teknik unsurlar, bunların teknik faydaları, bileşen sinerjileri ve global ve parça bazlı bireysel teknik problem çözümlerine katkılar bakımından yeterince geniş bir zenginlikle yazılmış bir patent başvurusunda bağımlı istemlerindeki kapsam geçişleri küçük kademelerden oluşuyorsa en optimum koruma kapsamıyla tescil olabilir.