PATENT DAVALARI

PATENT DAVALARI


TECAVÜZ VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI GENEL BAKIŞ

DAVA DİLEKÇESİ

Mahkeme süreçlerini hükümsüzlük ve tecavüz sınıfları altında tasnif etmek mümkündür. Stan Advoka mahkeme süreçlerine davalı veya davacı yanın iddiasına talebi üzerine teknik mütalaa hazırlamak suretiyle katkıda bulunduğu gibi dava sürecinin sorumluluğunu çözüm ortaklarıyla üstlenmek vasıtasıyla dava temellerini ve gelişim stratejisini de dizayn etmektedir. Temelleri sağlam olmayan bir dava sürecinin müvekkilin aleyhine sonuçlanacağı ihtimal olarak süreç ilerledikçe belirginleşecektir.

YENİLİK, BULUŞ BASAMAĞI, KAPSAM AŞIMI VE UYGULAMAYA KONABİLME GİBİ ASLİ PATENT HUKUKU İHTİLAFLARI

İSPAT KÜLFETİ

Başlangıçta iddia konusu olgu, kanıt ve argümanların yeterince çeşitlendirilerek kaleme alınmadığı bir dava dilekçesi her şeyden önce patent hukukunun asli hukuk maddeleri bakımından zafiyet yaratacaktır. Şöyle ki hukukumuzda iddia sahibi örneğin hükümsüzlük davalarında iddiasını ispat külfetine tabi olduğundan yenilik, buluş basamağı, kapsam aşımı ve uygulamaya konabilme gibi asli patent hukuku ihtilaflarının yeterince güçlü bir biçimde uygun metodolojiyle gerekçelendirilmesi gerekmektedir. 

Stan Advoka yenilik ve buluş basamağı tabanlı hükümsüzlük taleplerinde doğru metodolojilerle çalışarak her bir istem için yenilik ve buluş basamağı açısından saldırılan belge ilgili istemi ve faydalanılan önceki teknik belgesi tarifname takımı üzerinde uygun yorumlamalar (claim construction/prior art construction) suretiyle eksiksiz dosyalar hazırlamaktadır.

Ayrıca Avrupa ve Türk mevzuatlarında istem bazlı açıklık/clarity kusurları hükümsüzlük nedeni değildir. Ancak Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 83 Uygulamaya Konabilme Yeterliliği kusuru tarifnamede belirttiğiniz buluşun çalışma sisteminin en az bir çalışır örnekle açıklanmadığı hallerde başarı şansı çok yüksek bir hükümsüzlük gerekçesidir. Md. 84 açıklık kusurları istemde net açıklamalar olmaması durumunda (teknik ihtivanın çok geniş konseptler halinde tanımlanması halinde) tarifname tabanlı Madde 83 itirazlarına işaret teşkil edebilir. 

PARALEL AVRUPA PATENT PROSEDÜRLERİ

Stan Advoka paralel Avrupa patent prosedürlerini (İnceleme, İtiraz, Temyiz) dikkate almak suretiyle mütalaa hazırlanması veya paralel Avrupa patent prosedürleri yoksa güçlük arz eden davalarda Avrupa içtihat hukukundan istifade etmek suretiyle  teknik görüş hazırlanması hizmeti sunmaktadır. 

Avrupa patent sürecinde ulaşılan sonuçların ulusal dava süreçlerine etkisi önceki teknik belgelerinin veya istem setlerinin değişmesi nedeniyle aynı aile üyelerinin söz konusu olması durumunda bile dramatik farklar gösterebilmektedir. Örneğin farklı istem setleri durumunda buluş basamağı analizinde başlangıç belgesi değişikliği Avrupa prosedüründe kullanılan argümantasyonun ulusal süreçte hükümsüzlük talebi yapılan istem seti karşısında geçersiz kalmasına yol açabilmektedir.

PROBLEM-ÇÖZÜM YAKLAŞIMI TATBİK EDİLEN ADIMLAR

Yenilik ataklarının yanında buluş basamağı atakları da özel ihtimam gerektirir. Stan Advoka Avrupa Patent Ofisi İçtihat Hukuku olarak on yıllardır yerleşmiş hukuk standardı sınıfında tanımlanan Problem-Çözüm yaklaşımını tüm metodoloji adımları ile tatbik etmektedir. Aşağıdaki adımlardan oluşan bu metodolojinin adım başlıkları şöyledir:

 • En yakın belgenin tayini
 • Belge tayin edilirken kullanılan hukuki kriterlerin tartışılması
 • İlgili istemin fark unsurunun tayini
 • Fark unsur tayin edilirken önceki teknikte muadil bir unsur olup olmadığının araştırılması,
 • Fark unsur dışında kalan teknik unsurlar için yenilik analizi tarzı istem-önceki teknik arası unsur bazlı karşılık listesi hazırlanması,
 • Fark unsurun teknik etkisinin tayini,
 • Önceki teknikte muadil unsur varsa fark unsura göre bileşke teknik etkinin tayini,
 • Bileşke teknik etkinin tarifnameden ve tarifnamede yoksa konu hakkında uzman kimsenin bilgisinden hareketle tayini,
 • Bileşke teknik etkiyle ilintili olarak çözülen teknik problemin tayini,
 • Aynı teknik probleme sahip kombinasyon belgelerinin tayini,
 • Kombinasyon belgelerinin teknik sınıfları bakımından en yakın teknik belgeyle ilişkisinin tartışılması,
 • Kombinasyon belgesinin içeriğinde teknik problemin, fark unsurun teknik etkisinin ve fark unsurun kendisinin araştırılması,
 • Kombinasyon belgesindeki fark unsurun (varsa) en yakın teknik belgeye uygulanma koşullarının tartışılması,
 • Kombinasyon belgesindeki fark unsurun (varsa) en yakın teknik belgeye uygulanması halinde grekli olacak modifikasyon miktarının tartışılması.