AVRUPA PATENTLERİNİN VALİDASYONLARI

AVRUPA PATENTLERİNİN VALİDASYONLARI

AVRUPA PATENTLERİNİN VALİDASYONLARI

Avrupa Patent Başvuruları merkezi tescil sonrası tek tek Avrupa Patent Sözleşmesi üyesi ülkelerde kayıt edilirler. Bu kayıt işlemi sırasında ilgili ülkede patent vekili unvanına sahip yetkili bir danışmana ihtiyaç duyulur. Kimi üye ülkeler tüm tarifnamenin kendi resmi dillerine çevirtilmesini talep ederken (örneğin Türkiye) kimi üye devletler ise sadece istemlerin çevirtilmesini şart koşmaktadır. Resmi dili Avrupa Patent Ofisi’nin üç resmi dili olan İngilizce, Fransızca veya Almancadan biriyle ortak olan kimi ülkeler ise tescil edilen patent metninin çeviri gereğinden tamamen feragat etmişlerdir. Özetlemek gerekirse Avrupa Patent Ofisi’nin tescil ettiği bir tarifname takımı üye ülkenin koyduğu koşullara göre ilgili bölümler çevirtilmek suretiyle valide edilir.

Kimi durumlarda tescil öncesi süreçte örneğin tecavüz nedeniyle acil bir ön koruma ihtiyacı hasıl olduğunda aynı şekilde ilgili üye ülkede ön koruma başvurusu yapmak olasıdır.

Patent tarifnamelerinin metinleri son derece hassas bir çeviri hizmeti gerektirir. İstemler teknik unsurların hukuki bir dille yazıldığı çoğu zaman sayfalar tutmasına karşın bir iki cümleden oluşan metinlerdir. Latin dilleriyle Türkçe arasındaki cümle öğeleri bakımından ters yönlü yapı uzun cümlelerde istem çevirilerinin kalitesini zedelemektedir. İstemlerin teknik konuda arka plana sahip hukuk donanımlı patent vekilleri tarafından çevirilmesi gerekir.

Stan Advoka tescil sürecinin sonuna başarıyla ulaşmış patent belgelerinin çeviri hataları nedeniyle müşteriye hak kaybına sebebiyet vermemesi konusunda dikkatlidir. Mahkeme süreçlerinde örneğin tecavüz davalarında hukuki olarak belirleyici metnin çeviriye kaynak oluşturan değil çevirilen dil oluşu otantik belge olarak bu metinden hareketle tecavüzün değerlendirileceği ve yargılanacağı sonucunu doğurur. Oysa koruma kapsamı çeviri hatalarıyla zedelenmiş bir istem takımı müşteriye arzu ettiği efektif koruma kapsamını sunamayacaktır.

Validasyon süreli bir işlemdir. Süresinde yapılmadığı takdirde geri dönüşü veya hukuki bir hak muhafaza yolu yoktur. Ancak zamanında sunulan bir validasyon talebinin akabinde çeviri için ek süre temin etmek talep üzerine ve harca tabi olarak mümkündür. Merkezi olarak Avrupa Patent Ofisi nezdinde İtiraz Prosedürü sonucunda istem takımı değişen belgeler de tekrar valide edilmek durumundadırlar.